Zaloguj się | Rejestracja

Miasto i Gmina Górzno

środa, 10 kwietnia 2019 r., godz. 10:02  |  Wersja do druku

Urząd Miasta i Gminy w Górznie informuje o zamiarze złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji na częściowe pokrycie kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.Wysokość udzielanej dotacji ma wynieść 50% kosztów kwalifikowalnych zadania. Pozostała część kosztów realizacji zadania będzie finansowana ze środków budżetu Miasta i Gminyw wysokości do 30 % i ze środków wnioskodawców w wysokości do 20%. Maksymalny koszt dofinansowania udzielanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynosi dla demontażu, transportu i unieszkodliwienia (przekazania na składowisko) odpadów zawierających azbest to 800 zł za 1 Mg azbestu, natomiast dla transportu i unieszkodliwienia (przekazania na składowisko)odpadów zawierających azbest wynosi 500 zł za 1 Mg, z zastrzeżeniem że maksymalny poziom dofinansowania dla jednego posiadacza nieruchomości wynosi 10.000 zł.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest rozpocznie się po wyłonieniu wykonawcy przez Miasto i Gminę Górzno i po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Miasta i Gminy Górzno o udzielenie dofinansowania na utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz po podpisaniu umowy dotacji. Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest, będą realizowane przez uprawniony podmiot wybrany przez Urząd Miasta i Gminy Górzno zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Pomoc finansowa nie obejmuje zwrotu kosztów już poniesionych, w szczególności związanych ze zdemontowaniem wyrobów zawierających azbest, które zostaną zgłoszone do odebrania i do unieszkodliwienia. Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie miasta i gminy Górzno, planujący w 2019 roku przekazać do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest, zobowiązani są do złożenia w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie, w terminie od dnia 8 kwietnia 2019 r. do dnia 26 kwietnia 2019 r. wniosku, którego formularz wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie, wejście od strony ul. Gołuńskiego raz na stronie internetowej: http://www.gorzno.ploraz http: //bip.gorzno.pl

UWAGA! Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego. W przypadku składania wniosku obejmującego demontaż wyrobów zawierających azbest, prace związane z wymianą pokrycia dachowego mogą podlegać obowiązkowi zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, wydanego przez właściwy organ tj. Starostwo Powiatowe w Brodnicy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, a także w niektórych przypadkach dodatkowo uzgodnione z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Stosowne informacje na ten temat wnioskodawcy mogą uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18 oraz u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, ul. Łazienna 8.

W przypadku wniosku obejmującego demontaż, jeżeli wnioskodawca posiada zgłoszenie robót/decyzję o pozwolenie na budowę (lub uzgodnienie z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) zobowiązany jest do dołączenia go do składanego wniosku.Limit środków w budżecie Miasta i Gminy Górzno jest ograniczony, dlatego decyduje kolejność złożenia poprawnie wypełnionego wniosku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Górzno).

W przypadku, gdy o udzielenie dofinansowania ubiegać się będzie przedsiębiorca, w tym przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, dotacja będzie udzielana zgodnie z przepisami:

1) rozporządzenia Komisje (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013);

2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 Z 24.12.2013);

3) rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

Podmiot, który ubiega się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, ma obowiązek wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji przedłożyć Gminie:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, które otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, a także w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy we wskazanym okresie;

2) informacje, które zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. W sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz.810). Informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie (wejście od strony ul. Gołuńskiego), tel. 56 6448358.


reklama

Źródło: UMiG Górzno

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej

reklama