Zaloguj się | Rejestracja

Wywiad z wójtem gminy Brodnica

poniedziałek, 13 grudnia 2021 r., godz. 12:13  |  Wersja do druku

Od ostatnich wyborów samorządowych minęły trzy lata. W gminie Brodnica od roku 2018 urzęduje wójt Adam Zalewski, którego działania cechują się dynamicznością, ciężką pracą i kolejnymi rekordowymi budżetami. Zapytaliśmy wójta, czego mogą się spodziewać mieszkańcy w nadchodzącym roku i co przyniesie rok 2022 dla gminy Brodnica.Projekt budżetu Gminy Brodnica na rok 2021 zakładał ponad 14,6 mln złotych na inwestycje. W tym ponad 10 km dróg, ponad 4 km nowych sieci wodno-kanalizacyjno-deszczowej i wiele innych zadań. 17 grudnia podczas sesji, Rada Gminy Brodnica będzie obradować nad przyszłorocznym budżetem gminy. Przygotowany i złożony projekt uchwały budżetowej na 2022 rok przewiduje największe fundusze w historii Gminy, bo na inwestycje gminne przeznaczono ponad 22 mln złotych.

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Stworzenie tego budżetu było dużym wyzwaniem dla nas ze względu na trwającą pandemię, zmiany regulacji prawnych oraz parametry makroekonomiczne przyjęte w założeniach do projektu budżetu państwa na 2022. To wszystko sprawiło, że trudno było prognozować zarówno dochody jak i wydatki. Dlatego przyjęliśmy następujące założenia do planu wydatków: wysokość wydatków bieżących zaplanowano na poziomie gwarantującym prawidłową realizację ustawowych zadań, zapewnienie finansowania programów i projektów z udziałem środków europejskich kontynuowanych i planowanych, ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już podpisanych umów oraz rozpoczęcie nowych zadań, ustalenie ogólnego poziomu wydatków pozwalającego na niezwiększanie zadłużenia gminy.
Dodatkowo poważnym wyzwaniem dla finansów gmin są ciągle rosnące koszty związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Konstruując budżet przyjęliśmy, że podniesione w 2021 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wzrosną w stopniu umożliwiającym pokrycie kosztów. Dlatego w przedkładanym projekcie budżetu w gospodarce odpadami komunalnymi zaplanowaliśmy dopłatę do tych kosztów wynoszącą 843 880 zł.

Na pewno największe oczekiwania mieszkańców, jak zwykle dotyczą infrastruktury drogowej, To będzie kolejny rok dużych inwestycji drogowych?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Jeżeli chodzi o plany inwestycyjne, na drogi przeznaczamy w naszym budżecie około 13,5 mln złotych. Jest to większa część naszego budżetu inwestycyjnego, przy czym wśród inwestycji największą będzie budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z drogą przy ulicy Jęczmiennej w Karbowie. Jej koszt wynosi około 5 mln złotych i obejmuje wykonanie 1 900 m ścieżki pieszo-rowerowej oraz około 1500 m drogi o nawierzchni asfaltowej. 4,750 mln zł planujemy pozyskać ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W sierpniowym naborze wniosków z Polskiego Ładu otrzymaliśmy na budowę dróg na terenie gminy ponad 2,5 mln dofinansowania. W przyszłym roku będziemy realizowali budowę czterech dróg gminnych: ul. Rumiankową, Pszeniczną, Willową i Sportową w Karbowie. Gruntowe drogi po modernizacji będą miały jezdnie asfaltowe lub z kostki betonowej, chodniki, zjazdy, pobocza gruntowe oraz oznakowanie. Odwodnienie dróg odbywać się będzie za pomocą rowów oraz gdzie jest to niezbędne - sieci kanalizacji deszczowej.

Modernizację dróg planujemy także w innych rejonach gminy. Za 1,5 mln złotych powstanie nowa nawierzchnia na 1 km drogi gminnej w Szabdzie - od drogi krajowej nr 15 do świetlicy w Szabdzie. Za 1,4 mln zł wykonane będą spryski na drogach gruntowych: około 800 m w Kruszynkach, 1 km na ul. Śliwkowej w Podgórzu i 800 m w Mszanie (droga gminna z Szabdy). Dodatkowo za 600 tys. złotych planujemy zmodernizować drogę w Szymkowie, a w Gorczenicy budowę parkingu przy kościele za kwotę 500 tys. złotych. Oczywiście będziemy jeszcze projektować kolejne inwestycje drogowe. Na prace projektowe zarezerwowaliśmy około 200 tys, złotych. Środki te przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowych obejmujących drogi: Mszano-Szabda droga o nr 080521C na odcinku o długości do 1 km, w Kominach (tzw."osiedle ptasie"), w Kruszynkach – do ulicy Rataja oraz w Szabdzie od DK 15 droga o nr 080522C na odcinku o długości do 1 km do świetlicy w Szabdzie. Kolejny projekt to droga gminna Szymkowo-Gortatowo. Oczywiście planujemy także współpracę z innymi samorządami. Z Województwem Kujawsko – Pomorskim 75 tys. na dokumentację budowy południowej obwodnicy Brodnicy, dla Powiatu Brodnickiego 700 tys. dotacji na modernizację drogi powiatowej - ul. Olsztyńskiej oraz 500 tys. dla Miasta Brodnicy na modernizację dróg miejskich, znajdujących się na terenach przy granicy z gminą Brodnica i mających szczególne znaczenie dla naszych mieszkańców, którym trzeba poprawić warunki dojazdu do miasta.

A jak wyglądają wydatki na wodociągi i kanalizację?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne w przyszłorocznym budżecie przewidziane są ponad 2 mln złotych. Kanalizacja sanitarna wybudowana będzie w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kominach (o długości ok. 600 m) oraz budowa około 2 km kanalizacji deszczowej. W Szabdzie około 200 m sieci kanalizacji sanitarnej i o ile to będzie możliwe, będziemy projektować kanalizację przy ulicy Na Zamek. Będzie to kosztować około 1 mln złotych. Budżet na 2022 rok obejmuje również inwestycje wodociągowe. Na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej w miejscach rozwoju budownictwa mieszkalnego w Kominach zaplanowaliśmy 300 tys. złotych, natomiast na modernizację i remont budynku hydroforni w Szymkowie – 840 tys., z czego 789 777 złotych otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach remontu przewidziane jest docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych oraz wewnętrznych, wymiana komina zewnętrznego, wymiana wrót wjazdowych.

Czy w roku 2022 znajdzie się miejsce na dotacje dla mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Jak co roku na dotacje dla mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zarezerwowana jest kwota 50 tys. złotych. Zachęcamy mieszkańców do rezygnacji ze zbiorników bezodpływowych i przyłączania się do sieci kanalizacyjnej. Jeżeli mieszkaniec złoży u nas wniosek o przyłącze do sieci kanalizacyjnej, to otrzyma do 3 tys. złotych dotacji.

Jakie jeszcze wydatki znajdują się w budżecie na przyszły rok?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Budżet inwestycyjny na 2022 rok obejmuje także 5,5 mln złotych wydatków na nowe obiekty sportowe i rekreacyjne. W planach mamy budowę parkingu i wiaty przy plaży w Szczuce oraz pomostu i slipu, budowę boisk przy szkole w Szabdzie i w Karbowie. Na wykonanie tych zadań będziemy ubiegać się o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Nadal będziemy rozwijać infrastrukturę oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W ramach zaplanowanych 700 tys. złotych planowana jest budowa oświetlenia ulicznego między innymi przy drodze powiatowej w kierunku Świedziebni na odcinku od Podgórza do Szczuki, budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Na Belfort w Szabdzie, budowa oświetlenia przy chodniku z Szabdy - od szkoły do wsi Mszano, budowa oświetlenia w Szabdzie od ulicy Targowej. W 2022 roku utrzymujemy zwiększoną do 120 tys. złotych pulę środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi przy realizacji na rzecz mieszkańców gminy zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej w gminie Brodnica, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży i na działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Inwestujemy w kapitał ludzki. Utrzymujemy szkoły i przedszkola, zwiększamy bazę miejsc przedszkolnych na terenie naszej gminy. Inwestujemy w to, żeby nasze dzieci miały odpowiednią opiekę. To są rzeczy mniej widoczne, ale bardzo ważne dla nas.

Mieszkańcy są zapewne zainteresowani dotacjami na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne. Czy w następnym roku mogą na nie liczyć?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Będziemy nadal wspierać naszych mieszkańców poprzez udzielanie różnorodnych "eko-dotacji" do wymiany źródła ciepła na ekologiczne. Mamy na ten cel 100 tys. złotych. Także w formie dotacji, będziemy pomagać właścicielom zabytków i jeśli pojawi się ponownie możliwość pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będziemy wnioskować o środki na usuwanie azbestu i odpadów z działalności rolniczej, czy na inne zadania związane z ochroną środowiska.

Bon żłobkowy, który wynosi 300 zł miesięcznie, cieszy się dużym zainteresowaniem. Czy planowana jest jego kontynuacja w roku 2022? W przyszłym roku zyskają też seniorzy, którzy będą mieli swój klub w Szabdzie, który dostosowywany jest do wymogów programu Senior+.

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Bonem żłobkowym spełniliśmy oczekiwania mieszkańców, którzy informowali nas wcześniej o takiej potrzebie wsparcia. Gminny brodnicki bon żłobkowy, to 300 złotych miesięcznie pomocy dla rodzin z małymi dziećmi, ale także zachęta do poszukiwania i podjęcia pracy oraz płacenia tutaj podatków, bo warunkiem otrzymania bonu jest to, że obydwoje rodzice muszą pracować i muszą też płacić podatki w Gminie Brodnica. Bon cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, dlatego oczywiście utrzymujemy go na rok 2022. Planujemy też wspieranie wielu programów społecznych, na które złożyliśmy wnioski. Kończymy remont świetlicy w Szabdzie, w której powstaje klub seniora, przystosowując ją do Programu Senior+. W wyremontowanych częściach obiektu będzie sala spotkań seniorów, sala rehabilitacyjna do ćwiczeń sportowo-ruchowych. Przygotowane zostaną także łazienki damska i męska i dla osób niepełnosprawnych oraz kuchnia z aneksem. Obiekt będzie również wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Z tego samego programu rządowego udzielane są także dotacje na działalność bieżącą ośrodków wsparcia dla seniorów, czyli na zajęcia jakie będą odbywały się w klubie, dlatego właśnie będziemy składać wniosek o dofinansowanie Programu Senior+.

To rekordowy rok, w którym na inwestycje przeznaczone są tak duże środki. Dla porównania budżet na rok 2020 obejmował wydatki inwestycyjne na kwotę 14,2 mln złotych, plan inwestycyjny na rok 2021 - 14,031 mln zł.

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - W roku 2021 udało się nam pozyskać wysokie - wynoszące ponad 5,6 mln złotych dofinansowanie do realizowanych przez nas zadań inwestycyjnych. Środki te pozyskaliśmy z budżetu państwa, z budżetu środków europejskich, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sąsiednich gmin na wspólnie realizowane inwestycje. Również w roku 2022 planujemy intensywnie zabiegać o finansowanie zewnętrzne i planujemy, że uda nam się zdobyć z tego tytułu blisko 15 mln zł, w tym środki z państwowych funduszy celowych – 14,7 mln złotych. Dzięki temu, pomimo trwającej pandemii i niekorzystnym dla naszych dochodów zmianom w prawie, planujemy w przyszłym roku zrealizować inwestycje poprawiające infrastrukturę służącą mieszkańcom gminy Brodnica za rekordową kwotę. Budżet jest bardzo ambitny i historyczny, jeżeli chodzi o wydatki, bo aż 22,396 mln złotych. Oczywiście dużo rzeczy jest też niezależnych od nas, bo liczymy na dofinansowanie naszych zadań. Wnioski zostały złożone, bądź zostaną złożone i czekamy na ich pozytywne rozpatrzenie.

Dziękuję za rozmowę.

Źródło: Adam Zalewski wójt gminy Brodnica


reklama
Dzialkowicz.jpg


Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej