WiadomośćProjekt Budżetu w Gminie Brodnica na 2024 rok
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
środa, 15 listopada 2023 r., godz. 09:08

Projekt Budżetu w Gminie Brodnica na 2024 rok
Planowanie budżetu na 2024 rok po raz pierwszy od kilku lat odbywa się w miarę możliwości w stabilnych warunkach. W roku 2024 Gmina Brodnica nadal zamierza realizować wiele zadań inwestycyjnych. Na ich realizację zaplanowano kwotę 26 325 000 zł.Gmina Brodnica informuje:

W kilku poprzednich latach jak pamiętamy dotykały nas zmiany prawa mające niekorzystny wpływ na nasze dochody (np. zmiany wprowadzone przez „Polski Ład”) i wydatki (np. likwidacja gimnazjów). Również takie wydarzenia jak wybuch pandemii wirusa SARC-CoV-2, napaść Rosji na Ukrainę, wysoka inflacja czy też drastyczny wzrost kosztów związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi utrudniały realizację zadań nałożonych na gminy.

Pomimo tych trudności od roku 2019 do końca roku 2023 na zadania inwestycyjne wydamy około 65 000 000 zł. Potwierdzeniem sukcesu w realizacji zadań inwestycyjnych jest ranking "Liderzy inwestycji" czasopisma Wspólnota. W latach 2020-2022 na inwestycje w przeliczeniu na mieszańca wydaliśmy 1 387,37 zł i był to najlepszy wynik w powiecie brodnickim.

W roku 2024 nadal zamierzamy realizować wiele zadań inwestycyjnych. W przygotowanym projekcie budżetu na rok 2024 na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 26 325 000 zł, z czego 20 020 000 zł przeznaczona będzie na poprawę infrastruktury drogowej. Oprócz tej kwoty w przyszłorocznym budżecie przewidziano kwotę 2 500 000 zł na gruntowne remonty nawierzchni dróg.

W przyszłym roku podobnie jak w poprzednich latach planujemy zmniejszyć zadłużenie Gminy Brodnica. W 2024 roku planowany jest wykup obligacji o wartości 2 003 000 zł. Przewiduje się, że zadłużenie gminy na koniec 2024 roku wyniesie 6 298 000 zł, co stanowi 9,05% planowanych dochodów na 2024 rok (na koniec 2019 roku dług wynosił 15 079 000 zł).

W projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na wszystkie zadania publiczne realizowane w latach wcześniejszych. Zostały zapewnione środki na kontynuację takich programów jak: bon żłobkowy, dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych, dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne, wypłatę stypendiów naukowych i sportowych. Ponieważ sytuacja finansowa Gminy Brodnica jest dobra, w projekcie budżetu nie przewiduje się wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody
Dochody budżetu planuje się w wysokości 69 585 848 zł, z czego:
– 49 199 413 zł dochodów bieżących, co stanowi 70,70% dochodów ogółem,
– 20 386 435 zł dochodów majątkowych (środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych), co stanowi 29,30% dochodów ogółem.
Wydatki
Wydatki budżetu planuje się w wysokości 71 851 721 zł, z czego:
– 45 526 721 zł wydatków bieżących, co stanowi 63,36% wydatków ogółem,
– 26 325 000 zł wydatków majątkowych (inwestycje), co stanowi 36,64% wydatków ogółem.

Zakres ważniejszych inwestycji przedstawia się następująco:

Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w gminie Brodnica
- W ramach planowanych środków planowana jest przebudowa ulic Irysowej, Storczykowej Chabrowej, Krokusowej, Sasankowej, Makowej, Nagietkowej i Hiacyntowej oraz 4 ulic bez nadanej nazwy w Karbowie.
- Modernizacja/przebudowa nawierzchni drogi w Szabdzie na odcinku od Drogi Krajowej nr 15 do świetlicy w Szabdzie (bez skrzyżowania z DK -15)
- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica. Zadanie to obejmuje ulepszenie jezdni pięciu odcinków dróg gminnych o łącznej długości około 5 km w miejscowościach: Wybudowanie Michałowo, Podgórz, Szczuka, Sobiesierzno i Dzierżno.
- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości Karbowo. Na ulicy Jęczmiennej powstanie ścieżka o długości 1,9 km oraz droga o długości 1,5 km.
- Remonty dróg zaplanowano (miedzy innymi) na drodze relacji Przydatki – Opalenica oraz Opalenica – Kozi Róg na odcinku o łącznej długości 4,2 km.

Budowa oświetlenia na terenie gminy obejmie:
- linię kablową w Szczuce o łącznej długości około 1 160 metrów,
- linię kablową w Cielętach przy drodze wojewódzkiej nr 544 o długości około 1060 metrów,
- linię kablową przy drodze powiatowej nr 1827C w Szczuce i Podgórzu o długości około 800 metrów,
- linię kablową przy drodze gminnej – ul. Górnej w Wybudowaniu Michałowo o długości około 300 metrów,
- linię kablową przy drodze gminnej w Kominach (przedłużenie ul. Długiej w kierunku Komin do ronda przy osiedlu),
- linię kablową w Karbowie przy ul. Żmijewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Parcelową do ul. Małgorzatka (droga powiatowa) oraz przy ul. Małgorzatka na odcinku od skrzyżowania z ul. Żmijewską do placu zabaw o łącznej długości około 555 metrów.

Budowa świetlic wiejskich w Nowym Dworze i Cielętach
- W ramach planowanych środków planowane jest rozpoczęcia zadania, które obejmuje powstanie świetlicy w Cielętach w tradycyjnej technologii murowanej, natomiast w Nowym Dworze w technologii modułowej typu kontenerowego. Każda świetlic składać się będzie z wielofunkcyjnej sali, zaplecza kuchennego i sanitarnego oraz pomieszczeń pomocniczych. Świetlice wyposażone będą w instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i klimatyzację


Źródło: Justyna Klimowska sekretarz UG Brodnica


reklama
Dzialkowicz.jpg

Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.16578 )