WiadomośćWSPARCIE W STARCIE
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
czwartek, 18 lutego 2021 r., godz. 08:24

WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy kontynuuje realizację projektu "WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-30.09.2023 na obszarze całego województwa kujawsko-pomorskiego.“WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” to projekt skierowany do osób powyżej 29 roku życia, mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczących się lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do poniższych grup, tj.:

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do osób z następujących dwóch grup:

155 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
 • osoby 50+
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach

94 osoby powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do poniższych grup:
 • osoby ubogie pracujące, tj.
 • osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej6 w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo
 • osoby, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia

W ramach grupy docelowej, w wyniku identyfikacji sytuacji problemowej, wyszczególniono specyficzne podgrupy (podgrupy te będą w szczególności zachęcane do udziału w projekcie, w tym przyznawane będą punkty w trakcie rekrutacji):
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego)
 • osoby długotrwale bezrobotnych
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby z powiatów o wysokiej stopie bezrobocia (powiaty: radziejowski, lipnowski, włocławski, grudziądzki, inowrocławski, aleksandrowski, sępoleński, wąbrzeski, chełmiński, nakielski, toruński, rypiński, mogileński, golubsko-dobrzyński, tucholski, żniński, Włocławek, Grudziądz)
 • minimum 47 osób (minimum 30%) zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (miasta: Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek)

ZAKRES WSPARCIA

Na podstawie analizy potrzeb i barier w grupie docelowej zaplanowano kompleksowe wsparcie obejmujące:

1 – rekrutację z udziałem doradcy zawodowego,

2 – wsparcie szkoleniowo-doradcze – “ABC przedsiębiorczości”: 20 edycji x 40 godzin szkoleniowych/grupę

- zagadnienia prawno-organizacyjne (5 godzin szkoleniowych)
- analiza rynku i prognozowanie popytu (11 godzin szkoleniowych)
- kosztorysowanie (8 godzin szkoleniowych),
- plan działań merytorycznych (8 godzin szkoleniowych)
- plan działań finansowych (8 godzin szkoleniowych)

3 – doradztwo indywidualne

- doradztwo indywidualne w zakresie biznesplanu
- poradnictwo psychologiczne (w przypadku zgłoszenia potrzeby przez uczestników, przewiduje się średnio 0,5 godziny zegarowej poradnictwa psychologicznego na uczestnika, nie będzie ono obligatoryjne)
- 10 edycji x średnio 5 godzin zegarowych na osobę

4 – wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – zgodnie z regulaminem konkursu rozliczana na podstawie stawek jednostkowych – ryczałt w kwocie 23 050,00 zł netto
- wsparcie pomostowe na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania dotacji (w okresie 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności) – średnio 1 450,00 zł netto na osobę na miesiąc

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost na terenie województwa kujawsko-pomorskiego liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania o 239 sztuk, w terminie do 30.09.2023 r. poprzez objęcie działaniami szkoleniowymi 249 osób i wsparciem finansowym 239 osób.

Ogłoszenia o naborze

Źródło: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy


reklama
Dzialkowicz.jpg

Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.13130 )