WiadomośćMiasto i Gmina Górzno
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
czwartek, 10 grudnia 2020 r., godz. 12:40

Pomimo przeciwności Gmina Górzno do przodu
Mijający rok 2020 jest jednym z trudniejszych, głównie z powodu panującej pandemii i specyficznych warunków, które ona narzucała. Jednak samorządy pracować musiały, choć jak twierdzą włodarze miast i gmin, nie było łatwo. O tym, jak zarządzało się w takich warunkach, zapytaliśmy Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Tomasza Kinickiego.To z pewnością nie był najłatwiejszy rok i jak w takich realiach odnajdują się samorządy?

Tomasz Kinicki, burmistrz Górzna: - Rok nie był najlepszy z wiadomych przyczyn i powodów. Pandemia utrudniała życie nie tylko mieszkańcom i przedsiębiorcom, ale również i samorządowcom. Mieliśmy różnego typu komplikacje, zaczynając od marca, a kończąc na grudniu. Pewne rzeczy musieliśmy przewartościować, zmienić i dostosować do panujących obostrzeń, ponieważ musimy przestrzegać przepisów prawa.

Co w takim razie udało się zrealizować w mijającym roku 2020?

Tomasz Kinicki, burmistrz Górzna: - W tym roku zrewitalizowaliśmy trzy świetlice wiejskie - w Miesiączkowie, Szynkówku i one były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast trzecia świetlica w Fiałkach była modernizowana ze środków własnych. Rewitalizacja tych świetlic ograniczona była funduszami, jakimi dysponowaliśmy, chciałoby się zrobić więcej, ale niestety ograniczały nas środki.

Informacji na temat rewitalizacji świetlic udzielał podinspektor d/s budownictwa Łukasz Lachowski: - W świetlicy w Miesiączkowie wykonano między innymi kompleksową elewację zewnętrzną wraz z ociepleniem oraz wykonaniem nowej wyprawy elewacyjnej z tynku barwionego w masie, wymieniono parapety, wymieniono rynny i rury spustowe, rozebrano starą scenę, w miejscu której wykonano nowe warstwy posadzkowe, wykonano sufit podwieszany wraz z jego ociepleniem za pomocą wełny mineralnej. Świetlica zyskała także nową zmywarkę, regały stalowe w kuchni oraz nowe oprawy oświetleniowe. Utwardzono również i wykonano podjazd na zewnątrz świetlicy. Wartość inwestycji to 124 409,89 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 84 436,41 zł.

W świetlicy w Szynkówku przeprowadzono gruntowny remont i rewitalizację całego obiektu. Wymieniono stary, zniszczony dach, wykonano nową konstrukcję drewnianą dachu wraz z położeniem nowej blachodachówki, gąsiorów i obróbek blacharskich. Dodatkowo wykonano ocieplenie dachu z wełny mineralnej, wykonany nowy strop gipsowo-kartonowy, pomalowano ściany wewnątrz świetlicy, wykonano nową instalację elektryczną. Wyposażono także kuchnię świetlicy w lodówkę, mikrofalówkę, szafki kuchenne, zakupiono nowe krzesła i głośniki, wykonano na zewnątrz utwardzone miejsce parkingowe z kostki brukowej. Wartość inwestycji 130 054,19 w tym dofinansowanie 85 000,00 zł.

W świetlicy wiejskiej w Fiałkach przeprowadzony był gruntowny remont, który polegał między innymi na odtworzeniu właściwego stanu konstrukcyjnego ścian, poprzez wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych z kształtowników stalowych oraz konstrukcyjnych zszyć ścian z prętów zbrojeniowych oraz zaprawy naprawczej. Cała elewacja budynku poddana została gruntownemu remontowi oraz ociepleniu. W zakresie robót elewacyjnych ocieplono cały budynek, wykonano nowe obróbki blacharskie oraz nowy tynk strukturalny barwiony w masie. Z obiektu zdemontowano eternit oraz zamontowano nowe pokrycie dachowe z blachodachówki. Wartość inwestycji 92 234,61 zł.

Tomasz Kinicki, burmistrz Górzna: - Jesteśmy też w ramach rewitalizacji, obligowani w ślad za działaniami inwestorsko-budowlanymi, prowadzić działania z tzw. projektów miękkich. Jednak na chwilę obecną pandemia nam na to nie pozwala, w związku z tym te działania zostały przeniesione na lata następne. W tym roku modernizowaliśmy też drogi. Wykonaliśmy rozbudowę drogi gminnej Szynkówko - Wierzchownia etap II, na odcinku 542 m. Wartość inwestycji wyniosła 219 789,44 zł. Jest ona współfinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 51 840,00. Remontowaliśmy drogę gminną Gołkowo - Nad Strugą, na odcinku 700 m. Położyliśmy na niej nową nawierzchnię bitumiczną. Wartość tej inwestycji wyniosła 177 114,47 zł. Największa w tym roku inwestycja drogowa to rozbudowa ulicy Św. Floriana, o długości 940 m. Jest to inwestycja, która spina odcinek ul. Św. Floriana od jednej do drugiej drogi powiatowej, czyli można by nazwać ją małą obwodnicą Górzna.

Informacji na temat rozbudowy dróg udzielał podinspektor d/s budownictwa Łukasz Lachowski: - W zakres prac wchodziło wykonanie kanalizacji deszczowej, która będzie powodować prawidłowy odpływ wody deszczowej z drogi. Nowy odcinek sieci podłączono z jednej strony do istniejącej kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej, z drugiej zaś sieć podłączono do separatora przy stawie na Wisiałkach. Pociągnęliśmy też około 200 metrów sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonaliśmy podbudowę i położyliśmy dwie warstwy asfaltu o projektowanej grubości 4+4 cm. Wykonane badania na pobranych odwiertach wykazały, że wartości wbudowanych w drogę warstw są zgodne z założeniami projektowymi lub nawet o kilka milimetrów większe. Do tego wykonaliśmy zjazdy, chodniki na poboczach, zatoki autobusowe oraz oznakowania drogowe. Inwestycja ta została zrealizowana za prawie 3 mln zł i jest to i tak dużo niższa cena, niż wynikała z kosztorysu inwestorskiego. Tu, paradoksalnie, przysłużyła się nam pandemia, bo ceny tego typu usług drogowych potaniały. Inwestycja została współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 643 733,00 zł. Podczas wykonywania głównej inwestycji drogowej zadbaliśmy także o to, aby wypuścić przyłącza odcinków kanalizacji sanitarnej poza obszar asfaltu i chodników w kierunku budynków, które znajdują się w pobliżu rozbudowywanej drogi.

Tomasz Kinicki, burmistrz Górzna: - Przygotowujemy się też do modernizacji stacji uzdatniania wody, a więc zleciliśmy wykonanie dokumentacji projektowej tej inwestycji. Stacja uzdatniania wody jest w nie najlepszym stanie i w przyszłości może nie zabezpieczyć technicznie ewentualnego zapotrzebowania w wodę. Przymierzamy się do priorytetowej inwestycji budowy przedszkola publicznego w Górznie z oddziałem żłobka, które będzie się znajdować przy Zespole Szkół w Górznie. Mamy już dokumentację na to zadanie i będziemy wnioskować o uzyskanie środków na tę inwestycję. Czy będzie ona miało uznanie w programach, trudno powiedzieć, my przymierzamy się do tego działania. Złożyliśmy również wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na drogę Świniarki-Cienkusz o długości 1 597 m. Dzięki złożonym wnioskom uzyskaliśmy środki na projekty miękkie pn: "Klub młodzieżowy w Miesiączkowie", "Klub młodzieżowy w Szczutowie", "Animacje dla mieszkańców z terenu Zaborowa i Szynkówka". Projekty te będą realizowane w wyremontowanych świetlicach wiejskich.

Przystępujemy do programu związanego z potrzebami wynikającymi z programem Senior+, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej WILGA. Byłaby to kontynuacja działań zabezpieczających seniorów na lata następne. Mam nadzieję, że ten projekt znajdzie uznanie w Urzędzie Marszałkowskim i będzie kontynuowany. Zainteresowanie programem dla seniorów jest ogromne i bardzo chcielibyśmy, żeby trwał dalej.
W ramach programu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- 2020 otrzymaliśmy 60 tys. złotych, a program "Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" umożliwił nam kolejne środki w wysokości 54 762,50 zł na zakup komputerów i tabletów do zdalnego nauczania dla dzieci z naszego terenu. Za tę kwotę zakupiono łącznie 55 laptopów i 2 tablety, które zostały przekazane do wszystkich szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Górzno.

W partnerstwie z Zespołem Szkół w Górznie jest realizowany projekt pn. "Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy", w ramach którego zaplanowano podniesienie kompetencji kluczowych u 22 uczniów i podniesienie kwalifikacji 4 nauczycieli oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK w SP w Górznie w terminie do 31.01.2021 r. Projektem objęci zostaną uczniowie i nauczyciele z SP w Górznie. Zakres projektu obejmuje doposażenie szkoły w narzędzia TIK i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu, dzięki czemu uczniowie będą mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach prowadzonych tą metodą. Dzięki realizacji projektu nauczyciele podniosą swoje kompetencje, co wpłynie na wzrost efektywności nauczania.

Podobny projekt realizowany jest w partnerstwie z Niepubliczną Szkołą Podstawową w Gołkowie oraz Zespołem Szkół w Górznie pn. "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Niepublicznej SP w Gołkowie i ZS w Górznie" realizowany w ramach RPO WKP 2014-2020. W wyniku projektu realizowane będą zajęcia rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wsparciem obejmiemy również 31 nauczycieli oraz zostanie zakupione wyposażenie sal dydaktycznych. Projekty na czas nauczania zdalnego zostały zawieszone.

Dziękuję za rozmowę.


reklama

Źródło: Burmistrz Miasta i Gminy Górzno Tomasz Kinicki, informacji udzielali również sekretarz Radosław Przybylski i podinspektor d/s budownictwa Łukasz Lachowski

Inwestycje w Gminie Górzno/fot. nadesłane:Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.12845 )