Zaloguj się | Rejestracja

Wywiad z wójtem gminy Brodnica

piątek, 29 marca 2019 r., godz. 18:02  |  Wersja do druku

Wójt Adam Zalewski sprawuje władzę w gminie Brodnica od ostatnich wyborów samorządowych. O pierwszych wrażeniach i planach na przyszłość rozmawialiśmy z wójtem tuż po wygranych wyborach. Tym razem pytaliśmy o tegoroczny budżet, inwestycje w dzieci i młodzież, a także o to, czy łatwo być wójtem.Panie wójcie, niebawem minie pół roku, od kiedy zasiadł Pan w fotelu wójta gminy Brodnica. Czy to były trudne miesiące?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Nie oceniam tego okresu jako trudny, czy łatwy. Na razie wszystkie sprawy udaje się rozwiązać. Działamy w pewnych warunkach prawnych i finansowych i niekiedy nie możemy realizować zadań tak szybko, jakby tego sobie życzyli mieszkańcy. W pierwszych tygodniach wyzwaniem był budżet, a właściwie wprowadzenie do niego zmian. Zgłosiłem autopoprawki i zmieniliśmy wraz z radnymi budżet dość radykalnie.

Czy gdyby Pan mógł cofnąć czas od początku kadencji, coś zrobiłby Pan inaczej?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Na tę chwilę raczej nie. Nie chciałbym oceniać tego okresu. Od oceny są mieszkańcy, chcę się skupiać na tym co będzie, na przyszłości, a z historii będę wyciągał wnioski i korygował swoje działania.

W tegorocznym budżecie największą pulę środków przeznaczono na drogi. Najbardziej kosztowne zadanie drogowe w 2019 roku to budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 560 z Osieka przez Gorczenicę do miasta Brodnicy. Czy budowa tej ścieżki, która pochłonie sporą część pieniędzy, wydaje się Panu konieczna?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - O konieczności budowy ścieżki pieszo-rowerowej nie muszę nikogo przekonywać. Uważam, że głównym celem budowy jest poprawienie bezpieczeństwa mieszkających osób wzdłuż drogi wojewódzkiej. Jednocześnie mamy świadomość, że inwestycja ta jest bardzo kosztowna. Należy jednak sobie zadać pytanie; ile jest warte życie ludzkie?

W jaki sposób Gmina będzie inwestować w dzieci i młodzież?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Dla nas inwestowanie w dzieci i młodzież jest priorytetowe. Szeroko w tym zakresie korzystamy ze środków unijnych. Obecnie realizujemy aż trzy projekty skierowane do naszych dzieci i uczniów: "Zdobywanie przez uczniów kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka obcego w szkołach gminy Brodnica" w szkołach podstawowych w Gorczenicy i Szabdzie; "Zdobywanie przez uczniów Szkoły Podstawowej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy" oraz "Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Brodnica".

Od 2018 roku przyznajemy stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe. W ramach lokalnego programu oświaty, w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz wspierania edukacji dzieci i młodzieży uzdolnionej pochodzącej z gminy Brodnica, może być przyznana absolwentowi szkoły nagroda – zwana "Nagrodą Specjalną Wójta Gminy Brodnica". W ciągu roku prowadzone są zajęcia w grupach opiekuńczo-wychowawczych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży. Mamy również stypendia szkolne i zasiłki losowe dla dzieci i młodzieży. W ramach rozwoju sportu co roku organizowany jest "Bieg Napoleoński" oraz biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży na różnych dystansach.

W gminnych szkołach w ciągu roku szkolnego odbywa się wiele konkursów: oświatowych (Konkurs Matematyczny i z Języka Angielskiego w SP Szabda, Konkurs Ortograficzny "O Pióro Wójta Gminy Brodnica" w Szkole Filialnej w Cielętach, Konkurs Przyrodniczo-Historyczny w SP Gorczenica), w zakresie kultury ("Spotkania Teatralne u Królewny Anny Wazówny" w SP Gorczenica, Festiwal Twórczości Przedszkolaków - konkurs recytatorski w Cielętach, Konkurs Recytatorski "Poeci dziecięcej radości" w SP Gorczenica) a także sportowych jak "Wiosenne wyścigi" w Szabdzie, Trójbój Lekkoatletyczny i Spartakiada Sportowa w Gortatowie, Czwórbój Lekkoatletyczny i Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Gorczenicy. Udział w konkursach daje dzieciom dużo satysfakcji, pozwala na zdobycie nowych doświadczeń, uczy zdrowej rywalizacji oraz daje możliwość wykazania się wiedzą i umiejętnościami w wielu dziedzinach.

Ulicą Olsztyńską nie daje się jeździć, a już szczególnie po zimie. Co dalej z inwestycją, którą wspólnie realizuje Gmina Brodnica z Powiatem?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Ulica Olsztyńska jest drogą powiatową, więc kwestia jej remontu należy do władz Powiatu Brodnickiego. Mając na uwadze potrzeby mieszkańców realizowaliśmy w tym rejonie inwestycje, które należą do zadań gminy – w 2017 roku wybudowaliśmy oświetlenie uliczne, które poprawiło bezpieczeństwo pieszych, a w poprzednim roku wykonana została kanalizacja deszczowa, która ma odprowadzać wodę opadową z drogi oraz chodnika. Wiemy, że Zarząd Dróg Powiatowych posiada projekt budowlany na przebudowę tej drogi, ale co do terminu realizacji tej inwestycji, decyzję w tej sprawie podejmie Powiat.

Gmina Brodnica bardzo szybko się rozrasta. Mieszkańcy szukają tu odpoczynku od codziennego zgiełku. Szybko adaptują się do tego nieco odmiennego środowiska, czy mają ciągłe żale do władz gminy?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Faktem jest, że mieszkańców w gminie Brodnica przybywa w bardzo szybkim tempie – średnio o ponad 100 osób. Jest to efekt rozwoju budownictwa mieszkaniowego na naszym terenie. Wiadomym jest, że aby mogły powstać nowe budynki, potrzebne jest wykonanie infrastruktury: wodociągowej, kanalizacyjnej, oświetlenia, a w dalszej kolejności dróg i chodników. Tego typu wniosków od mieszkańców jest najwięcej i staramy się je realizować, oczywiście w ramach naszych możliwości budżetowych.

Na ile Gmina Brodnica wykorzystuje możliwości pozyskania środków zewnętrznych?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Przygotowując i realizując gminne inwestycje korzystamy z chyba wszystkich możliwych źródeł pozyskania środków zewnętrznych. Są to głównie środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ale także środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy też z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Obecnie przygotowujemy wniosek o dofinansowanie gminnych inwestycji drogowych z rządowego programu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie pozyskujemy nie tylko na inwestycje infrastrukturalne jak drogi, wodociągi, kanalizacja, czy też budowa placów zabaw, ale także na tak zwane projekty "miękkie" - wyposażenie szkół w pomoce naukowe i dodatkowe zajęcia dla uczniów naszych szkół, czy też na przygotowanie nowych miejsc przedszkolnych i dodatkowe nieodpłatne zajęcia dla przedszkolaków oraz na szkolenia i projekty aktywizujące osoby bezrobotne.

Które inwestycje są najważniejsze dla wójta gminy Brodnica i czy wsłuchuje się Pan w potrzeby mieszkańców?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Podczas kampanii wyborczej, ale również już teraz, słyszę od mieszkańców, że najważniejsze dla nich są drogi i poprawa ich jakości oraz bezpieczeństwo na tych drogach (oświetlenie). Na tym będziemy się skupiać. Nie zapominając o inwestycjach strategicznych wynikających bezpośrednio z zadań gminy (woda, kanalizacja itp.).

Jest Pan w trakcie wyborów sołeckich. Jakie widzi Pan szanse na dobrą współpracę z nowymi sołtysami?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Jest takie powiedzenie: "Tyle sołtys może ile wieś pomoże". Rola sołtysa jest bardzo ważna. Sołtys powinien organizować, koordynować i kontrolować działania, powinien współpracować z mieszkańcami wsi, to on jest najbliżej i wie jakie sprawy są najważniejsze. W funkcjonowaniu gminy dobra współpraca z sołtysem jest konieczna i niezbędna. Jesteśmy na półmetku wyborczych zebrań wiejskich i widzimy już, że w wielu sołectwach ponownie wybierane są na sołtysów te same osoby, które pełniły j poprzednio tę funkcję, więc współpraca na pewno będzie łatwiejsza, bo znają one już obowiązki sołtysa, a nowym sołtysom postaramy się pomóc tak, aby ułatwić im zapoznanie się ze specyfiką ich pracy. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: zwoływanie zebrań wiejskich, działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, rady gminy i wójta, wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców, służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie, reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez wójta, pobieranie podatków i opłat lokalnych.

Czy było zapotrzebowanie społeczne, żeby z Karbowa stworzyć trzy sołectwa i kto wpadł na taki pomysł?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Po konsultacjach społecznych wynika, że mieszkańcy chcą podziału. Dzięki podziałowi mieszkańcy Karbowa będę mieli więcej pieniędzy do dyspozycji w funduszu sołeckim. Dotąd na fundusz ten w Karbowie było 41 tysięcy, po podziale będzie 110 tys. złotych. To sołectwo jest bardzo duże, rozwojowe. Mieszka tu już 2 tysiące mieszkańców, a fundusz utrzymywany był na tym samym poziomie od lat. Funduszem sołeckim bezpośrednio dysponują mieszkańcy. Proces decyzyjny w sprawie wydawania pieniędzy sprowadzam w dół.

Dziękuję za rozmowę i życzę skuteczności w dalszych działaniach.


reklama

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej

reklama